ཕབ་ལེན།

གངས་ལྗོངས་དགའ་དགའ་དྲ་ཐོག་སྤྱི་འདུས་ཁྲོམ་ར་ཆེན་མོའི་སྒོ་ཆེན་དེ་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ལ་ཕྱེས་ཡོད་པས།  སྐུ་ཉིད་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

མདུན་ངོས། - ཕབ་ལེན།སྡོམ་་གྲངས།7